မိုးေလ၀သ, ျပည္တြင္းသတင္း

႐ုတ္တရက္ ေလျပင္းတို က္ခက္ၿပီး လွ်ပ္စီးမိုးႀကီးပစ္ျခင္း မိုးသီး ေႂကြျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေဒသမ်ား

႐ုတ္တရက္ ေလျပင္းတို က္ခက္ၿပီး လွ်ပ္စီးမိုးႀကီးပစ္ျခင္း မိုးသီး ေႂကြျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေဒသမ်ား… Read More ႐ုတ္တရက္ ေလျပင္းတို က္ခက္ၿပီး လွ်ပ္စီးမိုးႀကီးပစ္ျခင္း မိုးသီး ေႂကြျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေဒသမ်ား