အစုိးရကုိက ဂဠ ုန္ဆန္တာပါေအ
ေတာင္ျပဳန္းပြဲပိတ္ေတာ့
ငါတုိ႔နတ္ေတြ အရစ္ျပဳန္းၿပီေပါ့
ဒုတ္ခ်င္းလည္း မရုိက္ရ
လင္ပန္းခ်င္းလည္း မရုိက္ရ
မေထာ္မနန္း ဗရမ္းဗတာေတြ . .။

More