သုံးတတ္ရင္ေဆးမသုံးတတ္ရင္ေဘး ဆိုတဲ့အတိုင္းအရက္ကိုေသာက္တတ္မွ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More