၁။ အေကာင့္တုေတြကို လံုးဝ Friend မလုပ္ပါနဲ႔
အေကာင့္တုဆိုတာ
နာမည္က လူနာမည္ မဟုတ္
ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓာတ္ပံုကလည္း
လူပံုမဟုတ္ … တဲ့အျပင္
သူ႔ Wall ေပၚမွာလဲ

More